EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Özel Tevfik Fikret Okullarının misyonu paralelinde ele alınan uygulamaların ilk basamağını oluşturan anaokulumuzdaki eğitim amacımız; psikolojik olarak güçlü ve mutlu, akademik olarak başarılı, sosyal olarak etkili bireyler yetiştirebilecek problem çözme anlayışına dayalı bir okul iklimi yaratmaktır.

Anaokulumuzda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Okul Öncesi Eğitim Programı” uygulanmaktadır. Bu program, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve ilkokula hazır bulunmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.

Program, çocukların gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra bütün gelişim alanlarında görülebilecek yetersizlikleri önlemeyi amaçladığından destekleyici ve önleyici boyutları olan çok yönlü bir program olma özelliği taşımaktadır.

Bu programda, 21. yüzyılın gereksinim duyduğu bireyi yetiştirmek amacıyla farklı öğrenme kuram ve modellerindeki çocuk merkezli uygulamalardan yararlanılarak bir senteze ulaşılmıştır.

Çocuk oyun aracılığıyla öğrenir, kendini ve içinde yaşadığı dünyayı oyunla tanır. Kendini en iyi oyun sırasında ifade eder, kritik düşünme becerilerini oyun içinde kazanır. Çocuğun dili oyundur; diğer bir deyişle oyun, çocuğun işidir. Bu nedenle oyun merkezli etkinliklerde, çocuğun etkin katılımı ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınır.

Keşfederek öğrenmeyle de çocuğun öğrenme sürecine etkin katılması, öğrendiklerini farklı durumlara transfer etmesi ve yeni durumlarda kullanması sağlanır.

Okulumuzda çocuklarımızın farklı alanlarda gelişimi bir bütün olarak ele alınmaktadır. Farklı yöntem-teknik ve zengin materyaller ile oluşturulan eğitim ortamları, nitelik ve kalite yönünden modern eğitim gereksinimlerini karşılayacak özelliktedir. Çocukların bağımsız ve farklı bireyler olduğu gerçeğinden hareketle grup dinamizmi içerisinde eğitim hedefleri ele alınmakta, bireysel ihtiyaçları karşılanırken sosyal yaşamın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmaları sağlanmaktadır.

Aile katılımı, okul ve ev arasındaki devamlılığı destekleyerek kazanılan bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığını sağlamaktadır. Bu nedenle, okulumuzda “okul-aile iş birliği ve iletişimi” ne çok önem verilmektedir. Okul öncesi eğitimde en iyi yaklaşımın; çocuğu tek başına birey olarak değil, ailesi ile birlikte ele alan yaklaşım olduğu gerçeği ile hareket edilmektedir.

Okul öncesi dönem etkili yöntem ve teknikler kullanarak dil edinimini sağlamak için en uygun başlangıç noktasıdır. Bilimsel çalışmalar, çocuğun ana dili dışında karşılaştığı farklı bir dil yapısının beyin gelişimini hızlandırdığını, beynin daha etkin faaliyetler dizilimi içine girmesini sağladığını, analitik düşünme becerilerini geliştirdiğini, yanı sıra çocuğun matematik, müzik, sosyal ve duygusal benlik gelişimi gibi kritik gelişim alanlarını sonraki öğrenmelerine temel olacak şekilde desteklediğini ortaya koymaktadır.

Bu nedenle okulumuzda 2014-2015 eğitim öğretim yılında 60-72 aylık öğrencilerin gruplarında yeni bir eğitim modeli uygulanmaya başlanmıştır. Bu modelde, hazırlık sınıflarında bir Türk sınıf öğretmeniyle bir Fransızca öğretmeni aynı anda sınıfta bulunmakta ve eğitim programlarını birlikte uygulamaktadırlar.

Bu süreçte çocuğun edinmesi hedeflenen kazanımlar Türk ve Fransız öğretmen tarafından uygun yöntem ve tekniklerle ele alınır. Bu süreçte hem kazanımın pekiştirilmesi hem de dilin doğal yaşam deneyimleri içinde çocuğa verilmesi amaçlanmıştır. Günlük doğal yaşam deneyimleri içinde karşılaşılan yabancı dil, çocuk tarafından içselleştirilmekte ve kalıcı dil edinimi sağlanabilmektedir.

Menü